Trả giá đắt vì… nhặt được của rơi!

Của rơi còn chưa biết được là lộc trời cho hay họa trời cho… Bài học đắt giá cho sự tham lam!

About the author: admin

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *